Chính sách riêng tư

Thông tin liên hệ

Chúng tôi không thu thập bất cứ thông tin liên hệ nào của bạn.

Cookies

Trang chỉ sử dụng cookies để lưu thời hạn của quảng cáo để hiển thị số lượng nhất định, thời hạn chức năng sao lưu dữ liệu và xác thực người dùng. Chúng tôi chủ yếu sử dụng Cookie và Local Storage để lưu tên và email trong bình luận, các chương truyện bạn đã xem, bấm thích, đánh giá truyện, các bình luận của bạn, danh sách truyện yêu thích và danh sách truyện theo dõi.

Nội dung nhúng từ website khác

Các nội dung trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Phân tích

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để phân tích lưu lượng truy cập.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai.

Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có thể điều chỉnh Điều khoản Chính sách bảo vệ riêng tư để phản ánh điều kiện thực tế. Thông báo thay đổi sẽ được đặt trên trang web và trong cài đặt người dùng của bạn.

Từ chối bảo đảm

Mặc dù chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn về Dữ liệu, chúng tôi không đảm bảo tuân thủ vì có những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu Dữ liệu bị tiết lộ.

Sự đồng ý của bạn

Khi sử dụng dịch vụ, bạn mặc định đồng ý với Điều khoản Chính sách bảo vệ riêng tư này.